شعبه اول : کرج ، بلوار سرداران

شعبه دوم : کرج ، بلوار کاج